สร้างลิงค์ข้อความ
สร้างลิงค์ข้อความ
คำสั่ง : <a href = "....">  </a>
รูปแบบคำสั่ง : <a href =”http://www.readyplanet.com.com”> ข้อความ </a>
ตัวอย่าง : <a href =”http://www.readyplanet.com.com”> เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet </a>
ผลลัพธ์ : เว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanetUseful Area