การใส่รูปภาพ
การใส่รูปภาพ
คำสั่ง : <IMG SRC="">
รูปแบบคำสั่ง : <IMG SRC="ชื่อรูปภาพ.นามสกุล">
ตัวอย่าง : <IMG SRC="http://www.readyplanet.com/images/image_html.gif">
ผลลัพธ์ :
หมายเหตุ : ** รูปภาพต้องเป็นนามสกุล .GIF หรือ .JPG เท่านั้น
** ต้องระบุ Folder หรือ URL ที่รูปภาพอยู่ให้ถูกต้อง
** ชื่อไฟล์รูปภาพควรเป็น ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข และไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ชื่อไฟล์Useful Area